بيسكوئيت گرجي
اخبار و زمزمه هايي كه از سوي
شركت بيسكوئيت گرجي در بازار
سرمايه به گوش مي رسد حاكي از
آنست كه اين شركت طرح افزايش
سرمايه به ميزان 50 درصد را در دستور
كار هيات مديره خود قرار داده است .